Clasele V-VIII: 2021-2022

 
  CLASA V  A – Prof. diriginte, SCALCĂU PAULA
  CLASA V  B – Prof. diriginte, PICIORGROS FLORIN

   CLASA VI  A – Prof. diriginte, MOCANU IONELA
   CLASA VI  B – Prof. diriginte, MĂLINEANU GABRIELA

   CLASA VII  A – Prof. diriginte, BUTOI NICOLETA
   CLASA VII  B – Prof. diriginte, ALBAC CIPRIAN

   CLASA VIII  A – Prof. diriginte, HOMEAG CARMEN
   CLASA VIII  B – Prof. diriginte, TEODORESCU MIHAELA